Сайт | Архів сайту | Аналіз роботи НВК | Аналіз роботи за 2014/2015 навчальний рік та завдання на 2015/2016 навчальний рік Нечволодівського НВК Куп’янської районної ради Харківської області
Аналіз роботи за 2014/2015 навчальний рік та завдання на 2015/2016 навчальний рік Нечволодівського НВК Куп’янської районної ради Харківської області

У 2014/2015 навчальному році робота педагогічного колективу Нечволодівського навчально-виховного комплексу була спрямована на вдосконалення роботи закладу в режимі розвитку. Науково-методична проблема «Формування професійної мобільності педагогічних працівників навчального закладу в умовах упровадження нових державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, базового компоненту дошкільної освіти», над якою працював навчальний заклад, дає широкі можливості для реалізації творчого потенціалу педагогічного колективу, кожного вчителя й учня.

У 2014/2015 навчальному році у навчально-виховному комплексі навчалося 43 учня (6 класів), у т.ч. в школі  I ступеня — 21 учень (4 класи),  у школі  II ступеня — 13 учнів (1 клас), у школі III ступеня — 9 учнів (1 клас) та 18 вихованців дошкільного підрозділу навчально- виховного комплексу.

Мова навчання – українська.

Працювало - 11 педпрацівників, у т.ч. на постійній основі 10, адміністративного персоналу – 3, вихователі ДНЗ - 2.

Інформаційна довідка:

 

2014/2015

- чисельність учнів на кінець навчального року

43

- чисельність вихованців ДНЗ

18

- навчалися на високому та достатньому рівні

21

- переможців районних олімпіад

5

- переможців обласних олімпіад, конкурсів

4

- знаходяться на обліку у ВКМСД

-

- сиріт

-

- під опікою

-

- чорнобильців

-

- напівсиріт

2

- малозабезпечених

3

- багатодітних сімей/в них дітей

5/8

- кількість класів

6

- чисельність учителів

10

- чисельність вихователів ДНЗ

2

- з них мають вищу кваліфікаційну категорію

6

- 1 категорію

3

- 2 категорію

-

- спеціалісти

2

- старші вчителі

2

- методисти

-

- середній вік (років)

40 років

- середній стаж роботи (років)

20 років

- кількість кабінетів

10

- спортзалів

1

- майстерень

1

- книжковий фонд

5600

- гуртків та секцій

4

- спец груп з фізкультури

-

- комп’ютерів

4+1

 

Організація навчальної роботи

         У минулому  навчальному році  навчальна робота в навчальному закладі здійснювалась на основі робочого навчального плану, що забезпечує навчальні потреби всіх учнів школи та дітей дошкільного віку і сприяє розвитку їх здібностей, інтересів. Протягом навчального року повністю реалізована інваріантна частина навчального плану та частково, в межах бюджету навчального закладу, реалізовано варіативну складову. У школі викладались всі предмети інваріантної складової навчального плану, більшість навчальних предметів викладались вчителями-спеціалістами.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи.

За підсумками 2014/2015 навчального року із 43 учнів 1-11 класів:

·        5 учнів 1-го класу — вербально оцінені;

·        38 учнів 2-11 класів — атестовані;

·        42 учня переведено до наступного класу;

·        1 учень випущений з 9 класу;

·        7 учнів — нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні»;

За підсумками навчального року із 43 учнів 2-11 класів навчально-виховного комплексу:

·        закінчили навчальний рік на високому і достатньому рівнях — 22 учня, що складає 51 % від загальної кількості;

·        з  них 7  учнів  —  на  високому рівні (16%);

 

Всі учні 1-8, 10 класів  переведені до наступного класу.

У наступному навчальному році слід звернути увагу на учнів, які закінчили навчальний рік на середньому рівні з 1–2 дисциплін.

НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ

Навчальні роки

 

Кількість учнів

 

Рівні навчальних досягнень учнів

 

Засвоєння навчальних програм (%)

Якість знань (%)

 

 Початковий

Середній

Достатній

Високий

2012/ 13

39

-

20

14

5

100

49

2013/14

42

-

16

16

5

100

50

2014/15

43

-

21

15

7

100

51

 В цілому по школі рівень навчальних досягнень учнів – достатній. Порівняно з

/

2014/2015 н.р. у школі збільшився відсоток учнів, що навчаються на достатньому і високому рівнях.

Засвоєння навчальних програм та якість знань  учнів у 2014/2015 н.р. складають відповідно – 100% та 51 %.  Порівняно з минулим навчальним роком збільшився відсоток засвоєння навчальних програм на достатньому та високому рівні, якість знань учнів навчально-виховного комплексу складає 100%. Це пояснюється тим, що надання якісної освіти є пріоритетним завданням педагогічного колективу навчально-виховного комплексу.

Систематично проводяться індивідуальна та групова форми роботи з учнями, які потребують допомоги у навчанні. У школі 18 учнів мають середній  рівень знань з окремих навчальних предметів. Для таких учнів у школі І ступеня проводяться додаткові індивідуальні заняття, а для учнів 5-11 класів - індивідуальні консультації. Крім того у кожному класі організована взаємодопомога у навчанні  між учнями.

Тематичні атестації учнів здійснювались у відповідності до затвердженого графіку тематичних атестацій. Облік результатів проведених тематичних атестацій здійснювався вчителями-предметниками у класних журналах у відповідності до встановлених вимог.

Результати аналізу та рекомендації щодо корекції знань учнів викладаються у наказах директора навчально-виховного комплексу і розглядаються на засіданнях педагогічної ради та нарадах за участю директора.

У навчальному закладі двічі на рік аналізується рівень навчальних досягнень учнів з української мови та математики. Якість знань учнів з української мови та математики  на кінець навчального року становив – 57 % та 61 %

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 5-10 класів

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА МАТЕМАТИКИ

у 2013/2014 н. р. та 2014/2015 н. р.

 

Предмет

Рівні навчальних досягнень (%)

2013/2014 н. р.

2014/2015н. р.

Початк.

Середн.

Якість знань

(достатній і високий)

Початк.

Середн

Якість знань

(достатній і високий)

 

Українська мова

 

-

 

16/43%

 

21/57%

 

-

 

10/46%

 

12/54%

 

Математика

 

-

 

14/39%

 

23/61%

 

-

 

7/32%

 

15/68%

 

Порівняно з 2013/2014 н.р. якість знань учнів з української мови знизилась на 3%, а з математики підвищилась на 7%. В цілому якість знань з вказаних предметів підвищилася. Стан викладання навчальних предметів у навчально-виховному комплексі можна вважати достатнім.

         Наприкінці 2014/2015 н.р., у відповідності до затверджених графіків, атестаційними комісіями школи було проведено державну підсумкову атестацію учнів 4, 9 класів.

Показники державної підсумкової атестації учнів 4  класу

 

Навчальний предмет

Кіль-кість учнів 4 класів

Складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий                                      1-3 бала

середній                                                     4-6 балів

достатній                                           7-9 балів

високий                                                      10-12балів

1

Українська мова

4

4

0

-

3/75%

1/25%

2

Українська мова (читання)

4

4

0

1/25%

2/50%

1/25%

3

Математика

4

4

0

-

3/75%

1/25%

 

Я і Україна

Природознавство

4

-

0

1/25%

1/25%

2/50%

 

Я і Україна

Громадянська освіта

4

-

0

-

2/50%

2/50%

 

Державна підсумкова атестація за курс базової загальної середньої освіти учнів 9 класу проводилася з 3 предметів: української мови, математики, біології. До ДПА було допущено 1 учень 9 класу, що навчався за індивідуальним планом.

Показники державної підсумкової атестації учнів 9-го класу

Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів 9-х класів

Кількість учнів, які звільнені від  проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА (зараховано згідно з наказом)

Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)

початковий

середній

достатній

високий

1

українська мова (диктант)

1

-

1

-

-

1

-

2

математика

1

-

1

-

-

1

-

3

біологія

1

-

1

-

-

1

-

 

На основі порівняння результатів ДПА з 2013/2014 н.р. встановлено, що в цілому зросла якість знань учнів у класах, у яких проходили ДПА.

У 2015 році учні навчально-виховного комплексу не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень через відсутність 11 класу у 2014/2015 навчальному році.

Протягом останніх років у навчальному закладі відсутні учні, які отримали завдання на літо для повторної атестації. Всі учні 1-8х і 10х класів були переведені до наступного класу. Усі випускники 9х класів за останні три роки продовжують навчання.

Таблиця про працевлаштування випускників 9х класів:

Навчальний рік

Всього учнів

10-й клас

ПТУ з середньою освітою

ВНЗ І-ІІ рівня

Ліцеї при ВНЗ

2012/2013 н.р.

5

5

-

-

-

2013/2014 н. р.

10

9

-

1

-

2014/2015 н.р.

1

1

-

-

-

 

 

Усі випускники 11х класів за останні три роки продовжують навчання або працевлаштовані. 

Таблиця про працевлаштування випускників 11х класів:

Навчальний рік

Всього учнів

ВНЗ ІІІ-VІ рівня

ВНЗ І-ІІ рівня

Працює

2012/2013 н.р.

2

-

-

2(100%)

2013/2014 н. р.

5

1 (20 %)

3 (60 %)

1(20%)

2014/2015 н. р.

-

-

-

-

 

 

Дані про працевлаштування випускників НВК свідчать, що випускники продовжують своє навчання в ВНЗ та самореалізуються як фахівці, які спроможні відповідати за своє професійне майбутнє, здатні утвердити себе в умовах конкуренції на ринку праці, бути мобільними, соціально здібними, здатними до комунікації й захисту своїх прав.

Аналіз роботи з учнями, які навчалися за індивідуальними планами

Сучасний стандарт гуманізації освіти потребує індивідуальної форми навчання. У навчальному закладі створено умови для здобуття освіти  за індивідуальними навчальними планами та програмами. Можна спостерігати тенденцію до зменшення кількості учнів, які навчаються за індивідуальним планом.

Наприклад, у 2013/2014 н. р. в школі за індивідуальною формою навчалося 11 учнів, для яких організовано індивідуальне навчання з наповнюваністю класів менше п’яти осіб, а у 2014/2015 навчальному році лише 7. Індивідуальне навчання здійснювали за індивідуальними навчальними планами, розробленими НВК із урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їхніх здібностей і потреб. Кількість годин на вивчення предметів інваріантної складової робочого навчального плану розподілено згідно відсоткового відношення до Типових навчальних планів. Розклад занять було погоджено з батьками та затверджено директором школи.

До проведення індивідуальних занять залучали вчителів із відповідною педагогічною освітою, їх склад було затверджено наказом директора НВК. Кількість годин для організації навчання визначено відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

З них має достатній рівень навчальних досягнень 3 учня, 1- на високому рівні. Учителі – предметники відповідально ставляться до своїх обов’язків. Класні керівники підтримували тісний зв’язок із батьками, відвідували учнів,оформили відповідну документацію.

За планом внутрішкільного плану роботи навчального закладу у жовтні вивчалося питання стану організації індивідуального навчання учнів та якість викладання в класах індивідуального навчання. Основним показником стану викладання математики, української мови, історії є рівень навчальних досягнень учнів класів, які навчаються за індивідуальною формою. Були проведені перевірочні роботи. Загальний результат цих зрізів:

 

з/п

Назва

індивідуального заняття

Дата

проведення

клас, прізвище учня

 

 

 

Вчитель

Рівень виконання п.р. у %

% усп. знань

% якості знань

В

Д

С

Н

1

українська мова

21.10.

6 клас

Козирєв В.

Дяченко О.І.

 

+

 

 

100

100

2

математика

15.10.

6 клас

Козирєв В.

Святцева Т.В.

+

 

 

 

100

100

3

історія (інтегрований курс)

21.10.

6 клас

Козирєв В.

Дяченко М.О.

+

 

 

 

100

100

4

українська мова

13.10.

7 клас

Трасова Д.

Дяченко О.І.

+

 

 

 

100

100

5

алгебра

23.10.

7 клас

Тарасова Д.

Святцева Т.В.

+

 

 

 

100

100

6

історія України

06.10.

7 клас

Тарасова Д.

Дяченко М.О.

+

 

 

 

100

100

7

українська мова

17.10.

8 клас

Кічкірук Д.

Дяченко О.І.

 

 

+

 

100

0

8

алгебра

08.10.

8 клас

Курочка П.

Святцева Т.

 

+

 

 

100

100

9

історія України

22.10.

8 клас Нагорнов О.

Дяченко М.О.

 

+

 

 

100

100

10

історія України

23.10.

9 клас

Гороховатська Лілія

Дяченко М.О.

 

+

 

 

100

100

11

українська мова

23.10.

9 клас

Гороховатська Лілія

Дяченко О.І.

 

+

 

 

100

100

12

алгебра

16.10

9 клас

Гороховатська Лілія.

Святцева Т.В.

 

+

 

 

100

100

13

українська мова

14.10.

8 клас

Нагорнов О..

Дяченко О.І.

 

 

+

 

100

0

Всього: 

 

9 учнів

 

Сер.

38 %

 

46 %

 

16 %

 

0 %

100%

 

62%

 

Проаналізувавши загальні показники виконання перевірочних робіт в учнів, які навчаються за індивідуальною формою можна зробити такі висновки:

1.     Найкращі показники у % відношенні за якістю знань показали учні 7 та 6 класів (Тарасова Д., Козирєв В.) – 100 % з математики, української мови та історії.

2.     Учні 8 класу – Кічкірук Д., Нагорнов О. мають посередні здібності до навчання – 0% якості знань;

3.     Показник загальної успішності знань учнів школи високий – 100 %.

4.     Показник загальної якості знань – 62 %, що становить достатній рівень знань.

 

Висновки: на підставі аналізу й узагальнення матеріалів по перевірці було з’ясовано, що типовими факторами, які знижують успішність і ефективність організації навчально-виховного процесу за індивідуальною формою, можна вважати:

-    недостатнє забезпечення процесу викладання навчальних предметів технічними засобами, зокрема засобами ІКТ та ППЗ;

-         недостатність визначеної кількості годин на вивчення навчальних предметів інваріантної складової;

-    відсутність ставок гурткової роботи для вчителів будь-якого профілю (проблема малокомплектної школи);

-    не вирішення питання допрофільної та профільної освіти в сільській школі з малою наповнюваністю учнів, без паралельних класів.

 

Разом з цим, можна відмітити позитивні фактори, які впливають на поліпшення якості освіти, навіть в умовах індивідуального навчання:

-         зусилля педагогічного колективу школи спрямовані на реалізацію  особистісно орієнтованого підходу до навчання кожної дитини, створюється цілеспрямована система пізнавального та виховного спілкування, колективної взаємодії вчителя й учнів.

-         першочерговим завданням діяльності вчителів є діагностика рівня навчальних досягнень учнів на кожному етапі навчання, вивчення їх індивідуальних особливостей, розроблення індивідуальних стратегій навчання.

-         оскільки, використовуючи індивідуально-групову форму навчання, учитель працює з групою дітей (від 2 до 4 осіб), дозволяється взяти за основу індивідуальні навчальні плани з розрахунку на 1, 2, 3, 4 учнів  та розподіл годин за предметами, що здійснений з урахуванням розподілу годин, визначеному в Типовому навчальному плані (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 року №66 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 р.№132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи»).

Аналіз відвідування учнями навчальних занять у Нечволодівському НВК

у 2014/2015 навчальному році.

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2009 № 1175 «Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку», листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2012 № 1/11-10713 «Про охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку», відповідно до Статуту Нечволодіського НВК Куп’янської районної ради Харківської області, з метою запобігання дитячої бездоглядності, пропусків уроків без поважних причин та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку в школі здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. Класні керівники у «сигнальному» та класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків. Черговий вчитель на кінець першого уроку кожного навчального дня підраховує кількість відсутніх по хворобі, з поважної причини, без поважної причини та о 10й годині в телефонному режимі передає до районного відділу освіти інформацію про кількість відсутніх учнів та причини відсутності. У кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно з'ясовуються причини, встановлюється місцеперебування дитини, інформуються батьки та особи, які їх замінюють.

Протягом року адміністрація НВК проводить співбесіди з класними керівниками 1 – 11 класів щодо стану відвідування учнями навчальних занять з наданням підтверджуючих довідок.

  Таблиця щодо відвідування уроків учнями:

Клас

Пропущено всього

у т.ч. через хворобу

з поважних причин

Днів

Годин

Днів

Годин

Днів

Годин

1.             

1-4 класи

332

1664

275

1271

57

393

2.             

5-9 класи

69

414

50

300

19

114

3.             

10-11 класи

199

1383

99

693

100

690

 

 

Найбільше пропусків з поважних причин мають учні, що протягом року приймали участь: у спортивних змаганнях, конкурсах, турнірах районного рівня (накази та довідки на звільнення) та перебували на лікуванні (довідки додаються). На постійному контролі тримається стан поведінки і навчання учнів, схильних до пропусків уроків. Ведеться велика робота педагогічного колективу щодо роз’яснення законів та нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей.

Слід зазначити , що в результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації школи вдалося знизити кількість уроків, пропущених  без поважних причин. 48% пропусків  підкріплено  довідками або заявами батьків , 47% пропусків пояснено хворобою  дітей, 5%-  пропуски з інших поважних причин. Колективом школи вжито заходів щодо збереження контингенту  учнів:

·        контроль за відвідуванням  занять ;

·        індивідуальна робота з учнями та батьками ;

·        робота ради профілактики тощо.

Саме тому в 2015/2016 н .р . необхідно взяти під персональний контроль стан відвідування учнями 11-х класів  навчальних занять.

Отже , у 2015/2016 н. р. з цього питання перед  колективом постають завдання :

класним керівникам 1 -10 –х класів , учителям -предметникам:

·        забезпечити постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідування навчальних занять ;

·        активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання;

·        на кожному уроці контролювати відвідування учнями навчальних занять;

·        у кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно з’ясувати причини, встановлювати місце перебування дитини, інформувати батьків або осіб, які їх заміняють;

·        у разі якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі, залучати психологічну службу районного відділу освіти,  надавати психологічну допомогу та вживати заходів для усунення конфліктної ситуації;

·        у випадку , якщо учень систематично або тривалий час не відвідує школу без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним службу у справах дітей, а в разі необхідності – кримінальну міліцію у справах неповнолітніх ;

·        активно використовувати педагогічний потенціал батьківських комітетів і громадських організацій для впливу на учнів, які без поважних причин пропускають навчальні заняття.

Практика та екскурсії.

За рішенням педагогічної ради (протокол № 4 від 28.08.2014) навчального закладу навчальна практика не проводилася, але години навчальної практики, які були використані для реалізації навчальних програм предметів навчального плану, зокрема навчальних екскурсій, у т.ч. практикумів з фізики, хімії, інформатики, географії, практичних занять на місцевості з математики, були оцінені та виставлені до класних журналів. Екскурсії та практика дала можливість школярам використати набуті знання й уміння для пошуку вирішення проблем у змінній ситуації, бачити нові можливості застосування об’єктів, підвищити вмотивованість навчання, розвинути навички самостійної роботи.

 

Результативність участі учнів у міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних олімпіадах, турнірах, конкурсах МАН (за останні 2 роки)

Результати участі в ІІ етапі Всеукраїнській учнівській олімпіаді з базових дисциплін (І-ІІІ місце).

Предмет

2013/2014 н.р

2014/2015 н. р.

Українська мова та література

2

2

Історія

2

1

Географія

2

1

Правознавство

1

1

Англійська мова

1

1

Інформаційні технології

1

-

Астрономія

-

1

Фізика

1

-

Математика

3

1

Трудове навчання

1

-

Всього

14

8

Результати участі в ІІІ етапі Всеукраїнській учнівській олімпіаді з базових дисциплін (І-ІІІ місце).

Предмет

2013/2014 н.р

2014/2015 н. р.

Українська мова та література

-

1

Історія

-

1

Географія

1

-

Всього

1

2

 

 

 

Участь учнів у І та ІІ етапах конкурсі – захисті науково – дослідницьких робіт Малої академії наук України.

 

Відділення

Секція

2013/2014

2014/2015

Філософія та суспільствознавство

теологія, релігієзнавство та історія релігії

-

1

Історія

Історичне краєзнавство

1

1

Фізика

Астрофізика

1

-

Українська література

фолькльористика, літературознавство, мистецтвознавство

-

1

Всього:

2

3

Переможці І (районного) етапу конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт МАН України.

1

3

Переможці ІІ (обласного) етапу конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт МАН України

1

2

 

Аналіз роботи з питання виконання мовного законодавства

 

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою.

Щодо виконання Закону України «Про мови» та статті 10 Конституції України слід зазначити, що школа є закладом з українською мовою навчання. Протягом року проводилася роз'яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо виконання Закону України «Про мови». Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Конституції України. Всі вчителі школи вільно володіють державною мовою. Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою. Учні закладу брали участь у конкурсах ораторського мистецтва, імені Петра Яцика, олімпіадах з української мови та літератури. У березні проведений тиждень української мови та літератури, присвячений Т. Г. Шевченку. Брали участь у заходах, присвячених 200-річниці з Дня народження Т.Г.Шевченка. Українська мова у школі викладається вчителями-спеціалістами. Щорічно адміністрація школи проводить перевірку стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з української мови. Результати перевірок та стан реалізації Програми заслуховуються на педагогічній раді і нарадах при директорові. У школі ефективно працює методичне об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу, на засіданнях якого проводиться робота по підвищенню рівня фахової майстерності вчителів української мови. У 2-9 класах здійснюється викладання російської мови.

 

Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту»,

ст. б Закону України «Про загальну середню освіту»

 

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000    № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу та отримання ними повної загальної середньої освіти.

 

Кількість дітей за територією обслуговування в 2012/2013 н. р.

40

Кількість учнів за територією обслуговування в 2013/2014 н. р.

45

Кількість дітей за територією обслуговування у 2014/2015 н. р.

43

 

 

Всі діти шкільного віку мікрорайону школи охоплені навчанням, із 47 дітей мікрорайону, що підлягають навчанню, у школі навчалося 28 учнів  мікрорайону та 11 з інших мікрорайонів. 8 дітей, що навчалися за межами школи, мають довідки з місця навчання. Протягом навчального року у школі здійснювався щоденний облік відвідування учнями навчальних занять. Аналіз стану відвідування проводився на нарадах при директорі. Пропусків учнями навчальних занять без поважних причин не було.

Реалізація програми «Обдарована молодь»

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність учнів та педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

З цією метою щорічно поповнюється інформаційно-аналітичний банк «Обдарована молодь». У 2013/2014 н. р. він нараховує 6 учнів, з них:

·        академічної обдарованості — 6 учнів;

·        спеціальної обдарованості — 2 учні.

У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів.

Робота направлена на виконання комплексної програми «Обдарована молодь». Програмою передбачено розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.

Про результативність роботи з обдарованою молоддю свідчить наступні таблиці:

 

№ з/п

П.І.Б учня

Дата народження

Клас

Напрямок

Результативність

1.

Святцева Ганна Сергіївна

25.12.

1999

10

 

Академічного навчання; інтелектуальний

Похвальні листи за високі досягнення у навчанні, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 рр.;

Сертифікати учасника Міжнародного конкурсу з інформатики «Бобер – 2014» за відміний результат

Сертифікати учасника Міжнародного конкурсу з фізики «Левеня– 2014».

Сертифікати учасника Міжнародного конкурсу з історії  «Лелека-2014», «Срібний Лелека – 2015» за добрий та відмінний результат

У 2014/2015н.р.

ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства

І місце у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії

І місце у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії

ІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії

ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії

І місце у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури

ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури

І місце у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії

ІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії

-Переможець у ІІ етапі та участь у ІІІ етапі конкурсу в номінації „Історія України і державотворення”: «Опанас Заливаха: дорога до істини» (керівник вчитель історії Дяченко М.О.)

-Переможець ІІ етапу та ІІІ місце (обласного) етапу в номінації «Історія України і державотворення»

-МАН з української літ.: за напрямом фокльористика, літературознавство, мистецтвознавство

«Проблеми етноментального характеру в повістях Олександри Ковальової» - участь у ІІ (обласному) етапі

-МАН з історії: відділення філософія та суспільствознавство; секція теологія, релігієзнавство та історія релігія

із роботою «Свято-Казанський храм села Старовірівка: шлях до відродження» - ІІ місце у ІІ (обласному) етапі

Переможець районного конкурсу «Учень року – 2014» в номінації «Інтелектуал»

2

Алексеєнко Вікторія Віталіївна

05.04.2000

10

інтелектуальний

МАН з історії: відділення історії; секція історичне краєзнавство із роботою «Афганська війна в історії Куп’янщини»:

І етап: І місце

ІІ етап: ІІІ місце

Сертифікат учасника Міжнародного конкурсу з історії  «Лелека-2015»

3.

Тарасова Дар’я Василівна

21.08.

2002

7

інтелектуальний

Похвальні листи за високі досягнення у навчанні: 2012, 2013, 2014, 2015 рр.;

ІІІ місце  ІІ етапу у міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка

ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури

Сертифікат учасника Міжнародного конкурсу з інформатики «Бобер-2014» за добрий результат

4.

Кіракосян Артур Володимирович

22.10.

1999

 

10

психомоторної діяльності,

спортивний

 

- Диплом відділу освіти м. Куп’янська за ІІ місце у першості молодшої групи юнаків з вільної боротьби (вагою до 32 кг); квітень 2014;

- Диплом за ІІІ місце на відкритому чемпіонаті м. Куп’янська серед юнаків з вільної боротьби (вагою до 38 кг); 30.09.2014р.

 

5.

Маширов Микита Олександрович

06.04.

2004

5

Академічного навчання,

психомоторної діяльності, спортивний

Похвальні листи за високі досягнення у навчанні: 2013,2014,2015 рр.

- Диплом за І місце на відкритому чемпіонаті СК «Колізей» серед юнаків з вільної боротьби (вагою до 28 кг), січень 2014;

- Диплом за І місце на відкритому чемпіонаті міста Куп’янська серед юнаків з вільної боротьби (вагою до 28 кг), січень 2014;

- Диплом за І місце у Всеукраїнському турнірі серед юнаків з вільної боротьби, присвячений 68-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні на честь заслуженого майстра спорту  Сергія Прядуна, 07 травня 2014; м. Лозова

- Диплом за І місце на відкритому чемпіонаті міста Куп’янська  серед юнаків з вільної боротьби (вагою до 28 кг), березень 2014;

- Диплом за І місце на відкритому чемпіонаті міста Куп’янська  серед юнаків з вільної боротьби (вагою до 28 кг), жовтень 2014;

- Диплом за ІІ місце на УІІ міжнародному турнірі пам’яті майстра спорту СРСР А.Пушкіна серед юнаків з вільної боротьби (вагою до 28 кг), грудень 2014;

- Переможець у номінації «Найкращий спортсмен року - 2012».

- Переможець у номінації «Учень року – 2013».

6.

Кіракосян Артем Меружанович

13.02.

2004

 

5

психомоторної діяльності, спортивний

- Диплом за ІІ місце на відкритому чемпіонаті СК «Колізей» серед юнаків з вільної боротьби (вагою 16 кг), січень 2014;

- Грамота за ІІІ місце у турнірі  серед юнаків молодшої групи з вільної боротьби; м. Харків, вересень 2014;

- Грамота за І місце на чемпіонаті серед юнаків Куп’янська з вільної боротьби; Куп’янська ДЮСШ, жовтень 2014

 

 

Усі учні навчального закладу протягом 2014/2015 навчального року були задіяні у навчально - виховному процесі, мали доручення, залучалися до участі у конкурсах різного рівня. Рівень активності та ефективності участі класів у виховних заходах високий.

Вчителями школи проводиться дослідження рівня готовності до навчання; рівня сформованості знань і вмінь. Проведені психолого-педагогічні дослідження рівня сформованості теоретичного мислення випускників школи І ступеня. Розроблена пам'ятка для батьків і вчителів, які працюють з обдарованими учнями.

Зібрано нормативні документи, що регламентують роботу з обдарованими учнями. Документи зберігаються в методкабінеті.

З метою розвитку творчих здібностей учнів щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану. Певна частина годин використовується для проведення додаткових індивідуальних занять, працювали спецкурси, курси за вибором та факультативи – робота яких була спрямована на розвиток творчих здібностей учнів.

Проведено шкільні предметні олімпіади. У І семестрі 2014/2015 навчального року взяли участь у ІІ  та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

з/п

Базова дисципліна

ПІБ учня

клас

Результативність

1

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка

Тарасова Дар’я

7

ІІ етап: ІІІ місце

2

Географія

Святцева Ганна

10

ІІ етап: І місце

ІІІ етап: участь

3

Англійська мова

Святцева ганна

10

ІІ етап: ІІ місце

4

Укр.мова

Святцева Ганна

 

Тарасова Дар’я

10

 

7

ІІ етап: І місце

ІІІ етап: ІІІ місце

ІІ етап: ІІІ місце

5

Історія

Святцева Ганна

10

ІІ етап: І місце

ІІІ етап: ІІ місце

6

Фізика

Святцева Ганна

Тарасова Дар’я

10

7

 

7

Математика

Святцева Ганна

Тарасова Дар’я

Козирєв Владислав

10

7

6

 

8

Правознавство

Святцева Ганна

10

ІІ етап: ІІІ місце

9

Астрономія

Святцева Ганна

10

ІІ етап: ІІІ місце

10

ХІV Всеукраїнський конкурс учнівської творчості

Святцева Ганна

10

переможець у ІІ етапі та участь у ІІІ етапі конкурсу в номінації „Історія України і державотворення”: «Опанас Заливаха: дорога до істини» (керівник вчитель історії Дяченко М.О.)

 

ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Ми є. Були. І будем ми! Й Вітчизна наша з нами».

Святцева Ганна

10

Переможець ІІ етапу та ІІІ місце (обласного) етапу в номінації «Історія України і державотворення»

11

МАН з української літ.: за напрямом фокльористика, літературознавство, мистецтвознавство

«Проблеми етноментального характеру в повістях Олександри Ковальової»

 

Святцева Ганна

10

І етап: І місце

ІІ етап: участь

12

МАН з історії: відділення філософія та суспільствознавство; секція теологія, релігієзнавство та історія релігія

із роботою «Свято-Казанський храм села Старовірівка: шлях до відродження»

Святцева Ганна

10

І етап: І місце

ІІ етап: ІІ місце

13

МАН з історії: відділення історії; секція історичне краєзнавство із роботою «Афганська війна в історії Куп’янщини»

Алексеєнко Вікторія

10

І етап: І місце

ІІ етап: ІІІ місце

 

Брали участь у різноманітних Всеукраїнських та міжнародних конкурсах:

 

1

Конкурс із фізики «Левеня»

2 чол

1- учасник (Святцева Г.)

1 – добрий (Курочка П.)

2

Конкурс юних істориків «Лелека»

8 чол

«Срібний» -Маширов М, Святцева Г., «Бронзовий – Вишневський І., Крикуха К., Козир К.,

3 – учасники (Козир Н., Самойлова В., Алексеєнко В.)

3

Бобер

4

1–відмінний (Святцева Г)

3 – учасника (Курочка П., Самойлова В., Вишневський І.)

4

Всеукраїнська гра з англійської мови «Пазл»

8 чол

Ім. Всеукраїнського рівня – Маширов М., ІІ м диплом всеукр. р. – Книш Д., І місце регіонального р. - Святцева Г., Алексеєнко В. ІІ м. рег. р. – Кіракосян А., 3- учасника (Луганський Б., Кошева А., Ялишева О.)

5

Конкурс з англійської мови «Грінвіч»

4 чол

4 – учасники (Книш Д., Кошева А., Козир К., Козир Н.)

6

Конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова»

2

Диплом І ступеня – Нечипуренко С., Трембак Н.

 

Проведена робота з обдарованими дітьми по підготовці до участі у науково-дослідницькій роботі у МАН. У 2014/2015 навчальному році учні 10 класу Святцева Ганна та Алексеєнко Вікторія (вчитель історії Дяченко М.О.) захищали науково-дослідницькі роботи з історії та зайняли І місце у районному етапі, ІІ та ІІІ місце в обласному етапі конкурсі – захисті науково-дослідницьких робіт МАН. Святцева Ганна І місце в районному етапі конкурсі – захисті науково-дослідницьких робіт МАН з української літ.: за напрямом фокльористика, літературознавство, брала участь у ІІІ етапі.

У школі проводиться достатня кількість заходів, спрямованих на виховання та всебічний розвиток учнів.

 

Контрольно-аналітична діяльність

У 2014/2015 н. р. адміністрацією школи, у відповідності до річного плану внутрішкільного контролю,  проведено:

1.     Дві перевірки ведення ділової документації в школі;

2.     Здійснено перевірки стану вивчення викладання предметів: з історії, із фізичної культури, з математики 5 та 10 класів, з української мови та літератури, з предмету «Захист Вітчизни», з української мови та математики у 2 класі, з природознавства та основ здоров’я.

3.     Перевірено рівень вихованості та навченості учнів (класно-узагальнюючий контроль)  у 2 і 10 класах, наступність у навчанні учнів 5 класу, навчально-виховну роботу у школі І ступеня, адаптації шестирічних дітей до навчання в школі, проведено персональний контроль роботи учителів, які атестуються.

4.     Проведено семестрові та річні контрольні роботи адміністрації школи з української мови і математики.

5.     Перевірку роботи педагогічного колективу з охорони  життя і здоров’я  дітей.

6.     Перевірку стану цивільної оборони у школі.

7.     Здійснено вивчення виконання Програм, Указів Президента, Законів України:

·        Закону України «Про охорону дитинства»;

·        ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови», Програми розвитку і функціонування української мови;

·        Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

·        ст. 35 Закону України «Про освіту»;

·        Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу.

Щомісяця контролювалося ведення класних журналів та журналів спецкурсів, факультативів, гуртків, відвідування школи учнями. Перевірялися питання  ведення щоденників та зошитів учнів, особових справ, техніки читання.

Протягом навчального року здійснювався систематичний контроль за виконанням вчителями школи навчальних програм і планів. На підставі проведених перевірок адміністрацією школи складаються довідки і двічі на рік (після І та ІІ семестрів) видаються відповідні накази. Питання стану виконання навчальних програм  заслуховується на нарадах при директорові після закінчення кожної навчальної чверті. На кінець 2013/2014 н. р. навчальні програми і плани виконано у повному обсязі.

За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, засіданнях методичного об'єднання вчителів -предметників, на нарадах за участю директора.

Українська мова

Предмет українську мову та літературу в школі викладає Дяченко О.І. – вчитель, що має педагогічне звання «Старший вчитель», 23 роки педагогічного стажу, освіта вища. Дяченко О.І. забезпечує глибокі знання учнів. Уроки цікаві, змістовні, якісно побудовані. З відвіданих уроків 94% проведено на високому методичному рівні, 6 % - на достатньому.

Рекомендації:

1.     Вчителю української мови та літератури Дяченко О.І. продовжити роботу над впровадженням активних та інтерактивних методів навчання.

2.     Вчителю працювати над збагачення мовлення учнів з погляду лексичної та граматичної будови, розвитку інтелекту тощо.

3.     Вчителю Дяченко О.І. проводити індивідуальну роботу з української мови та літератури з учнями, які засвоїли програмовий матеріал з поданих тем на початковому та середньому рівні.

4.     Вчителю спонукати учнів до розвитку свого обдарування та залучати до наукової роботи.

5.     Вчителю української мови та літератури продовжувати роботу над методичним оснащенням кабінету.

Історія та правознавство

         Дяченко М.О., учитель вищої категорії, має педагогічне звання «Старший вчитель», педагогічний стаж – 17 років, освіта вища. Із відвіданих уроків 92 % проведено на високому та достатньому науково-методичному рівні.

Рівень навчальних досягнень учнів:

З історії України та всесвітньої історії: на високому та достатньому рівні – 69%;

із правознавства: на високому та достатньому рівні  - 64%, на середньому рівні – 36 %

Рекомендації:

1. Відзначити результативну роботу вчителя.

2. Постійно використовувати наочні посібники, карти, відеофільми, навчальні програми.

3. Навчати учнів використовувати різні джерела історичних знань, з розумінням їх особливостей, умінню критично оцінювати історичні факти та діяльність історичних діячів.

Захист Вітчизни

З метою перевірки були відвідано п’ять уроків з предмету «Захист Вітчизни» у 10 класі, перевірено журнал 10 класу. Проведено співбесіду з вчителем, який викладає Захист Вітчизни.

Предмет «Захист Вітчизни» у школі викладає вчитель, що має звання «Старший вчитель», Святашов Микола Васильович.

         Відвідані уроки показали серйозну підготовку вчителя. Уроки оснащені наочністю, спостерігається логічність у поданні матеріалу, наявність висновків та узагальнень, чіткість переходів від одного етапу до іншого, завершеність.

         План внутрішкільного контролю за навчальний рік виконано.

 

Пропозиції

щодо подальшого викладання предметів галузі «Математика» , «Українська мова», «Історія України» та «Англійська мова»

та покращення якості та змісту навчально-виховного процесу:

Ø   під час секційних засідань та семінарів запланувати розгляд питань, пов’язаних із викладанням математики, української мови та літератури , історії України в 5-11-х класах за новими програмами та підручниками

Ø   під час секційних засідань та семінарів розглянути питання про запровадження нового державного стандарту в 1-4-х та 5-7-х класах та викладання нового навчального предмету у 2 класі «Інформатика»

Ø   звернути увагу на вивчення тем, що вивчаються у 5-6 класах, які включено до тем зовнішнього незалежного оцінювання, зокрема: «Комбінаторні задачі», «Дроби і поняття числа», «Пропорційність», «Модуль числа», «Аналіз даних»; у 7-9 класах з тем - «Розв’язування рівнянь з параметрами», та повторення цих тем при підготовці учнів до зовнішнього оцінювання навчальних досягнень;

Ø   з метою підготовки учнів до ЗНО при оцінюванні навчальних досягнень у усіх класах слід використовувати різноманітні моделі тестів, але враховувати те, що б в кожному тесті повинно бути 1-2 завдання з розгорнутою відповіддю;

Ø   вчителям доцільно запропонувати учням, починаючи з 5 класу, вести спеціальні словнички, куди вони будуть записувати переклад усіх математичних, історичних термінів українською мовою;

Ø   звернути особливу увагу на впровадження вчителями математики, історії України, української мови ІКТ у навчальний процес як одну з умов підвищення якості знань, умінь і навичок учнів;

Ø   широко залучати учнів до участі в олімпіадах, МАН, конкурсах, турнірах із метою виявлення талановитих школярів, розвитку їх творчого потенціалу;

Ø   ШМО приділяти більшу увагу плануванню методичної діяльності, виявленню, вивченню, узагальненню та поширенню ППД, запровадженню різних форм обміну досвідом роботи вчителів.

 

Організація методичної роботи та її результативність.

У 2014/2015 навчального року організаційно-методична робота в НВК здійснювалася з урахуванням єдиної педагогічної теми «Формування професійної мобільності педагогічних працівників навчального закладу в умовах упровадження нових державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, базового компоненту дошкільної освіти», над розв’язанням якої працювали педагоги у навчальному закладі.

Відповідно до наказу по НВК від 05.09.2014 № 135 «Про структуру та організацію методичної роботи в закладі у 2014/2015 навчальному році» у навчально-виховному комплексі наявна така структура організаційно-методичної роботи: методична рада, 5 методичних об’єднань (початкових класів; вчителів предметів суспільно-гуманітарного циклу; вчителів предметів природничо-математичного циклу; класних керівників, творча група).

Заслуговує на увагу створення методичного кабінету, діяльність якого забезпечується відповідно до Положення, затвердженого методичною радою цього навчального закладу. З метою своєчасного контролю за самоосвітою вчителів у міжатестаційний період у навчальному закладі ведеться «Особова методична картка педпрацівника». Відповідно до наказу по навчально-виховному комплексу від 05.09.2014 № 135 «Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014/2015 навчальному році» визначено структуру організаційно-методичної роботи з учителями та вихователями дошкільного навчального закладу, її основні напрями реалізації. Педагогічний колектив НВК протягом року працювавза методичною темою «Формування професійної мобільності педагогічних працівників навчального закладу в умовах упровадження нових державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, базового компоненту дошкільної освіти», сформований персональний склад методичної ради (5 осіб), затверджено перелік методичних об’єднань, графік проведення відкритих уроків учителями, проведення декад педагогічної майстерності. Згідно з посадовою інструкцією заступник директора з навчально-виховної роботи координував методичну роботу. Адміністрація НВК своєчасно здійснював контроль за станом викладання базових навчальних предметів. У цьому навчальному році вивчено досвід роботи вчителя Дяченка М.О. із питань залучення учнів до позакласної краєзнавчої роботи та підготовки і участь їх у науково-дослідницьких проектах, конкурсах. Заслуговує на увагу видання один раз на місяць, починаючи з 2014 року, «Практика управління закладом освіти». Проводилася методична робота з педагогічними працівниками школи за диференційованим принципом (залежно від рівня кваліфікації, що мають учителі).

Відповідно плану роботи навчально-виховного комплексу на 2014/2015 навчальний рік (у підпункті «Робота над методичною темою» розділу «Організаційно-методичне забезпечення») реалізовано методичну тему, над якою працювали педагоги НВК. Проведена методична робота з вчителями у міжкурсовий період. Заступник директора з навчально-виховної роботи Святцева Т.В. постійно аналізує результативність організаційно-методичної роботи за результатами навчального року, про що свідчить «Аналіз стану методичної роботи» підрозділу «Додержання Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» розділу «Аналіз роботи Нечволодівського НВК за навчальний рік». Також відповідно розділу «Методичне забезпечення» проведена організаційно-робота з різними категоріями педагогічних працівників, членами предметних методичних об’єднань.

Щороку адміністрація навчально-виховного комплексу видає накази, що регламентують організаційно-методичну роботу з педагогічними працівниками, перевірку та результати стану викладання певних навчальних предметів. Така робота передбачена підпунктом «Організаційна діяльність» та підпунктом «Контрольно-аналітична діяльність» розділу «Управління та громадське самоврядування загальноосвітнього навчального закладу» плану роботи НВК на 2014/2015 навчальний рік. Так, у 2014/2015 навчальному році видано наказ від 02.09.2014 № 141 «Про організацію вивчення стану викладання предметів», від 05.09.2014 №135 «Про структуру та організацію методичної роботи в закладі у 2014/2015 навчальному році», від 04.11.2014 № 155 «Про підсумки вивчення стану викладання української мови та літератури в 5 та 10 класах», від 03.12.2014 № 167 «Про підсумки вивчення стану викладання математики в 5 та 10 класах», від 25.12.2014 № 174 «Про підсумки вивчення стану викладання у 1-4 класах», від 16.12.2014 № 171 «Про узагальнення та впровадження ефективного педагогічного досвіду роботи вчителя Дяченко М.О.», від 10.02.2015 № 11 «Про підсумки вивчення стану викладання історії України у 5 та 10 класах», від 24.03.2015 № 22 «Про підсумки вивчення стану викладання світової літератури у 5 та 10 класах», від 21.04.2015 № 43 «Про підсумки вивчення стану викладання предмету «Захист Вітчизни», від 25.05.2015 № 59 «Про виконання навчальних програм за 2014/2015 навчальний рік», від 03.06.2015 № 67 «Про підсумки методичної роботи  у 2014/2015 навчальному році».

Адміністрацією проведено двічі протягом навчального року контроль за станом виконання вчителями навчальних програм із предметів інваріантної складової робочого навчального плану (довідки додаються).

Навчально – виховний  процес у дошкільній групі протягом 2014/2015 н.р. був спрямований на особистісне орієнтування діяльності педагогів на принципі дитиноцентризму, гуманізацію та гуманітаризацію освіти, інтеграцію її змісту, виховання  всебічного розвиненої особистості, розвиток почуття власного я, формування природничо – наукової картини світу. Але найголовнішим залишається створення безпечних та комфортних умов для всебічного розвитку дитини, її подальшої адаптації у дорослому житті. Також дуже важливе місце посідало питання формування готовності старших дошкільників до навчання у школі І-го ступеня.

У 2014/2015 н.р. навчально – виховний процес здійснювався відповідно до Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та регіональної програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», керуючись основними вимогами Базового компонента.

Проведені такі методичні наради за участю заступника директора з навчально-виховної роботи:

– про організацію та проведення шкільного фестивалю методичних ідей та новітніх навчальних технологій;

– методичні рекомендації щодо реалізації шкільної проблеми

Проведені такі методичні наради за участю заступника директора з виховної роботи:

– зміст і завдання навчально-виховного процесу на 2014/2015 навчальний рік;

– семінар на тему: «Запровадження нових Державних стандартів початкової загальної середньої освіти».

Протягом останніх п’яти років у навчально-виховному комплексі були призери ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. Учнів навчального закладу залучено до участі в інтерактивних предметних конкурсах і фестивалях. У 2014/2015 навчального року учні НВК мають такі досягнення:

 

з/п

Базова дисципліна

ПІБ учня

клас

Результативність

1

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка

Тарасова Дар’я

7

ІІ етап: ІІІ місце

2

Географія

Святцева Ганна

10

ІІ етап: І місце

ІІІ етап: участь

3

Англ..мова

Святцева ганна

10

ІІ етап: ІІ місце

4

Укр.мова

Святцева Ганна

 

Тарасова Дар’я

10

 

7

ІІ етап: І місце

ІІІ етап: ІІІ місце

ІІ етап: ІІІ місце

5

Історія

Святцева Ганна

10

ІІ етап: І місце

ІІІ етап: ІІ місце

6

Правознавство

Святцева Ганна

10

ІІ етап: ІІІ місце

7

Астрономія

Святцева Ганна

10

ІІ етап: ІІІ місце

8

ХІV Всеукраїнський конкурс учнівської творчості

Святцева Ганна

10

переможець у ІІ етапі та участь у ІІІ етапі конкурсу в номінації „Історія України і державотворення”: «Опанас Заливаха: дорога до істини» (керівник вчитель історії Дяченко М.О.)

9

ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Ми є. Були. І будем ми! Й Вітчизна наша з нами».

Святцева Ганна

10

Переможець ІІ етапу та ІІІ місце (обласного) етапу в номінації «Історія України і державотворення»

10

МАН з української літ.: за напрямом фокльористика, літературознавство, мистецтвознавство

«Проблеми етноментального характеру в повістях Олександри Ковальової»

 

Святцева Ганна

10

І етап: І місце

ІІ етап: участь

11

МАН з історії: відділення філософія та суспільствознавство; секція теологія, релігієзнавство та історія релігія

із роботою «Свято-Казанський храм села Старовірівка: шлях до відродження»

Святцева Ганна

10

І етап: І місце

ІІ етап: ІІ місце

12

МАН з історії: відділення історії; секція історичне краєзнавство із роботою «Афганська війна в історії Куп’янщини»

Алексеєнко Вікторія

10

І етап: І місце

ІІ етап: ІІІ місце

 

Особливістю здійснення організаційно-методичної роботи у школі є те, що вона обумовлена специфікою організації навчально-виховного процесу.

Під час вивчення стану методичної роботи в НВК відвідано уроки (з української мови та літератури – Дяченко О.І., уроки в початкових класах: 2 клас – вчитель Рибіна Л.В., 3 клас – вчитель Павлюк Н.О., 4 клас – вчитель Козир В.М.; уроки світової літератури та російської мови – вчитель Святашова Н.І., уроки історії України – вчитель Дяченко М.О., уроки фізичної культури – Нечволод В.В). Із них 70% проведено на високому та достатньому науково-методичному рівні; 25% – на середньому). Учителі, в яких відвідано уроки, використовували під час проведення навчання учнів інформаційні засоби навчання з відповідними презентаційними навчальним матеріалами відповідно до теми та типу уроків.

Метою відвідування уроків було надання науково-методичної допомоги вчителям щодо якісного їх проведення, забезпечення якісного викладання предметів та з метою атестації педагогічних працівників. Для вчителів, у яких відвідано уроки, проведено навчання за темою «Сучасний урок».

Ознайомлення з таким напрямом роботи як підготовка вчителя до проведення уроків свідчить, що з 10 педагогічних працівників 8 (80 % від загальної кількості) вміють формулювати мету та очікувані результати уроків, визначати їх тип, форми проведення.

Ефективній реалізації методичної роботи сприяло забезпеченню навчально-виховного процесу персональним комп’ютером (ноутбук) у переважній більшості педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники пройшли атестацію на вміння користуватися персональним комп’ютером при підготовці та проведенні уроків і виховних заходів. У школі протягом 2014/2015 навчального року поновлено навчальні кабінети, що дозволяє використовувати їх матеріально-технічну та методично-дидактичну базу для ефективного здійснення навчально-виховного процесу.

Організована робота з атестації педагогічних працівників. У цьому навчальному році було атестовано 4 вчителя Нечволодівського НВК. Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» вчителю світової літератури та російської мови Святашовій Н.І., підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вчителю фізичної культури Нечволоду В.В. та вчителю початкових класів Козир В.М., встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» вчителю початкових класів Рибіній Л.В. На підставі пункту 2.10 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 року за № 1255/18550 також проведена атестація двох педагогічних працівників Петрівської ЗОШ І-ІІ ступенів (вчителя біології Ляшенко Н.М. та Косенко І.М.) атестаційною комісією на базі Нечволодівського НВК.

Згідно з річним планом було організовано взаємовідвідування уроків вчителів школи. Подано заявку до КВНЗ ХАНО про проходження вчителями школи курсів підвищення кваліфікації та спецкурсів. Вчитель фізичної культури Нечволод В.В., вчитель початкових класів Козир В.М., Дяченко О.І. – вчитель української мови та літератури, директор Копилова О.І. пройшли курси підвищення кваліфікації на базі ХАНО КВНЗ. Два вчителя (Святашов М.В. – вчитель трудового навчання, Ласкін Д.М. – вчитель англійської мови) та два вихователя ДНЗ (Пікалова Ю.В., Маширова Ю.О.) продовжують навчання у ВНЗ з метою отримання вищої освіти. Вчитель Святашова Н.І. - навчається у ВНЗ з метою отримання другої вищої освіти.

Протягом 2014/2015 навчального року

-           учні 10 класу вивчали курс за вибором з української мови та літератури «Основи журналістики» та факультативні курси з історії України «Визначні постаті України», «Історія України першої половини ХХ ст.. в особах» та «Захисти себе від ВІЛ»;

-           учні 5 класу спецкурс «Православна культура Слобожанщини» та факультативні курси з української мови «Шкільна риторика», з математики «Розв’язуємо текстові задачі».

Вчителі школи брали активну участь у семінарах районного та обласного рівня з даного питання та брали участь у роботі районних методичних об’єднань. Знайомилися з досвідом роботи вчителів шкіл району та області. Третій рік поспіль вчитель історії Дяченко Микола Олексійович за залучення учнів НВК до науково-дослідницької роботи в МАН нагороджений грошовою винагородою в рамках районної Програми «Обдарована молодь Куп’янщини». Адміністрацією НВК подано клопотання на нагородження вчителя історії Грамотою Міністерства освіти і науки

В цілому методичну роботу школи вважати доброю, але слід звернути увагу на реалізацію таких питань:

1.      Методичній раді приділяти більше уваги роботі з вивчення і узагальнення передового досвіду вчителів навчального закладу.

2.     Вчителям-предметникам систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.

3.     Вчителям-предметникам покращити роботу з підготовки учнів до участі у конкурсах різних рівнів, Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та до участі у дослідницькій роботі МАНу.

4.     Заступнику директора з навчально-виховної роботи систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи в НВК.

 

Виховна роботи закладу

Виховна робота в Нечволодівському НВК протягом 2014/2015 навчального року була спрямована на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказів Міністерства з питань виховної роботи від 07.09.2000 №439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»; від 25.01.07 № 44 «Про затвердження заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року»; наказ 01.02.10  № 58 «Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року», від 01.02.10 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», від 29.03.10 №255 «Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року № 1824 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв», від  30.12.10  № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11. 2010 №2140 (План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки), від 30.12.10 №1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року», від  20.06.11№ 596 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Парк педагогічної майстерності», від 24.11.09 № 1061/4128 «Про проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я», від 16.12.11 №1443/779 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-патріотичного спортивну гру «Зірниця», від 20.12.11 №1459 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс – «Класний керівник року», від 11.06.12 № 677 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві», від 19.07.12 № 827 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року», від 03.08.12 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»  та інструктивно-методичних листів від 11.04.11 № 1/9-259 щодо посилення боротьби проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин, від 27.07.12 № 1/9-530 «Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи», «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», державних, обласних і районних програм та здійснювалась відповідно до плану роботи відділу освіти на 2014/2015 навчальний рік.

Превентивне виховання забезпечувалось на законодавчому рівні Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11. 2010 р. № 2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки», Постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. № 350 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року», Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року». Основні завдання профілактики правопорушень визначені наказом від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року».

З цією метою у НВК проводився щоденний  контроль за відвідуванням учнів, проводилися спільні рейди закладу та відділом освіти й ССД з профілактики правопорушень та злочинності серед учнів: «Урок», «Вечірнє село», «Діти вулиці», «Підліток».

У 2014/2015 навчальному році в навчальному закладі не було учнів, які не відвідували  школу без поважних причин. Протягом року спостерігалася значна кількість фактів відсутності учнів за поясненнями батьків, однак до кінця року ця тенденція була подолана.

Закладом здійснювався контроль за станом дитячої злочинності. На внутрішкільному обліку та обліку у ВКМССД не перебуває жоден учень НВК.

Також ведеться постійна профілактична робота з попередження та профілактики правопорушень та злочинності. За учнями, що схильні до правопорушень закріплено громадського вихователя, діти залучаються до позакласної та гурткової роботи, складено індивідуальні плани роботи з даною категорією учнів.

Навчальним закладом складено плани спільних дій зі службою у справах дітей, органами внутрішніх справ, сільською піклувальною радою. У закладі працює Рада з профілактики правопорушень. З метою превентивного виховання учнів та профілактики злочинності, до НВК протягом року запрошувались працівники правоохоронних органів, дільничний інспектор, фахівці служби у справах дітей, представники сільської ради, медичні працівники, лікар - нарколог. Було проведено консультації та корекційна робота методистом психологічної служби відділу освіти та практичними психологами шкіл з учнями, що опинились у складних життєвих умовах, з дітьми, схильними до правопорушень.

        Протягом року значна увага приділялась ціннісному ставленню до держави та права, правовому вихованню учнів.

 В рамках Тижнів правової освіти населення (жовтень, грудень), Всесвітнього Дня захисту прав людини, Всеукраїнського Тижня прав людини, річниці з дня підписання Конвенції з прав людини було проведено виховні заходи, правовий всеобуч для школярів, організовано виставку у шкільній бібліотеці.

Протягом навчального року було організовано правовий всеобуч для батьків, де розглядались питання про виконання батьківських обов’язків, відповідальність батьків за безпеку та збереження здоров’я дітей, профілактики жорстокого поводження з дітьми та насильства в сім'ї, протидії ксенофобським проявам, питання профорієнтації, протидії торгівлі людьми.

         Протягом року було проведено заходи з профілактики торгівлі людьми, заходи з питань протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві та серед дітей на період до 2015 року,  в листопаді та квітні уроки протидії насильству в сім’ї.

З метою профілактики шкідливих звичок, попередження тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин у НВК проводилась лекційна робота з запрошенням фахівців: медичних працівників Нечволодівської амбулаторії сімейного лікаря, нарколога, гінеколога, психологічної служби. Проводились інформаційні заходи з питань захворюваності на ГРВІ, грипп, туберкульоз тощо. Протягом навчального року навчальний заклад контролювався стан здоров’я учнів.

 В рамках Всеукраїнської акції «За здоровий спосіб життя» в закладі були проведені акції, випуск стіннівки.

Велика увага приділялась патріотичному вихованню учнів, ушануванню пам’яті видатних державних діячів, борців за незалежність України та учасників Другої світової війни. Протягом року були проведені заходи до річниці визволення України від нацистських загарбників, Дня українського козацтва,  Дня пам’яті жертв Голодоморів, визволення м. Куп’янська, визволення Харківщини, до Дня Перемоги та з відзначення річниць видатних українських політичних, громадських діячів, гетьманів.

Проводилася робота з краєзнавства: працював «Історико-краєзнавчий» гурток. Учні закладу залучались до науково – дослідницької роботи на краєзнавчу тематику. Робота Алексеєнко вікторії  посіла І місце на районному етапі та була направлені на обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково – дослідницьких робіт МАН. Учениця отримала ІІІ місце в обласному етапі.

  Протягом року в НВК були проведені традиційні тематичні дні та тижні: День Знань, День фізкультурника, День вчителя, День української писемності та мови, Всесвітній День прав людини, День пам’яті жертв голодомору, День інвалідів, Всесвітній День боротьби зі СНІДом,  День довкілля, Тиждень Пам’яті, свята Першого та Останнього дзвоника.

Протягом 2014/2015 навчального року проводилась робота з попередження дитячого травматизму серед учнів. Було проведено тижні безпеки дитини, лекції з питань електробезпеки, правил поведінки на водоймищах, порядку дій населення при виявлення вибухонебезпечних предметів, пожежі, надання допомоги потопаючому. Проведено планові бесіди з попередження травматизму, інструктажі.

Учні закладу залучались до гурткової роботи. Всього було охоплено гуртковою роботою в БДЮТ 15 дітей, відвідували секції ДЮСШ 3 дітей, клуби за місцем проживання 26 дітей, шкільні гуртки - 29 учнів.

Учні НВК  взяли участь у Всеукраїнських конкурсах учнівської творчості: присвяченого Шевченківським дням, ораторського мистецтва «Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь віки»».

У квітні 2015 року відділом освіти було проведено районний конкурс «Учень року - 2015». У конкурсі взяла участь учениця  10 класу Святцева Ганна в номінації «Інтелектуал», яка отримала перемогу.

Учні НВК брали участь у обласному етапі Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина - Україна», у регіональних творчих конкурсах кращих читців творів Шевченка, у конкурсі зимових композицій «Замість ялинки – новорічний букет» та ін...

  Протягом навчального року приділялась достатня увага роботі з профорієнтації учнів. Було продовжено співпрацю НВК з Куп’янським міськрайонним Центром зайнятості населення.

Згідно з «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів», в якому дається перелік комплексних навчально-тематичних екскурсій з учнівською молоддю» проводиться екскурсійна робота з учнями  : здійснено екскурсію до сел..Диканьки Полтавської області.

З метою виховання у учнів ціннісного ставлення до природи учні НВК брали участь у акціях з охорони довкілля «Годівничка», «Чисте подвір’я», «Моя школа-мій дім», «Чисте джерело».

Важливу роль у вихованні свідомості учнів відігравало учнівське самоврядування.  Протягом року проведено 4 засідання учнівської ради . За ініціативи членів учнівської ради були організовані виховні, благодійні проекти, заходи з відзначення знаменних дат тощо.

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що виховна робота у навчально-виховному закладі проводилась на достатньому рівні.

Фізичне виховання та здоровий спосіб життя

Значна увага педагогічного колективу школи приділяється фізичному вихованню і розвитку учнів та залученню їх до здорового способу життя. Спортивно-масова робота в школі проводиться на достатньому рівні. Учні школи були учасниками спортивних змагань, які проводилися відділом освіти Куп’янської райдержадміністрації.

Значна увага приділяється педагогічним колективом школи  роботі з профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії. З цією метою проводяться класні години, бесіди, диспути, тестування учнів.

         В школі ведеться постійна робота з учнями групи ризику, з цією метою виконується Комплексна цільова програма профілактики злочинності. Це питання неодноразово розглядалося на педрадах, нарадах за участю директора та батьківських зборах. Було проведено сумісні засідання ради школи, виконкому сільської ради та педагогічної ради з питань правового виховання дітей.

           В школі було проведено ряд виховних заходів (диспути, конференції, тижні, засідання «круглого столу») на морально-правову тематику, організовано зустрічі з представниками кримінальної міліції та пожежної охорони. Працював виїзний районний лекторій. Проводиться систематична робота по вивченню та роз’ясненню статей Конституції України. Учнів, що стоять на обліку у кримінальній міліції та на шкільному обліку у школі немає.

Достатня увага у школі приділяється екологічному вихованню учнів. Школярі брали активну участь у екологічному двомісячнику “Зелена весна”.

         У школі постійно працюють  гуртки:  «Загін юних інспекторів руху» і «Дружина юних пожежників» та відділення районної ДЮСШ з футболу.

          Психологічна служба у школі забезпечється за рахунок роботи психолога відділу освіти. Ним було проведено анкетування учнів та вчителів навчального закладу і надано відповідні рекомендації, а також проведено тренінги з обдарованими учнями школи. Власного психолога у школі немає.

          Навчально-виховна діяльність школи постійно висвітлювалась у засобах масової інформації (районні газети і телебачення).

 

Робота з батьками

         Належна увага педагогічним колективом приділяється роботі з батьками учнів. Протягом минулого навчального року, крім індивідуальної роботи з батьками, були проведені загальношкільні батьківські конференції та батьківські збори. Батьки учнів взяли участь у ряді виховних та спортивних заходів у  школі. Відвідали концерт художньої самодіяльності учнів та виставку дитячих малюнків. Було проведено день відкритих дверей для батьків та громадськості. Добре працювала рада школи. Згідно із планом роботи ради проводились засідання, де заслуховувались різноманітні питання навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності закладу, затверджувався навчальний план школи, річний план роботи школи, заслуховувались результати атестації вчителів, питання нагородження учасників навчально-виховного процесу, надавалась матеріальна допомога дітям пільгового контингенту, тощо. Рада школи допомогла в організації батьків учнів щодо надання матеріальної та фізичної допомоги в ремонті школи і забезпеченні шкільної  їдальні овочами.

Охорона життя і здоровя дітей, соціальний захист

Розв'язання проблеми безпечної життєдіяльності — одне з пріоритетних завдань соціальної політики держави. Протягом останніх років Верховна Рада України ухвалила ряд Законів України, які вирішують питання безпеки життєдіяльності у світі найвищої соціальної цінності — людини, її здоров'я і життя. На їх виконання були розроблені нормативно-правові акти, що забезпечують систему навчання з питань безпеки життєдіяльності.

З метою запровадження системи безперервної освіти з питань безпеки життєдіяльності для забезпечення належного рівня освіти у навчальних закладах України введено навчання з предметів і дисциплін напрямів безпеки життєдіяльності.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1318 "Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів" щорічно проводиться профілактичний медичний оглядів учнів з метою  вивчення стану здоров'я дітей, що навчаються в ліцеї, для своєчасного виявлення хворих, запобігання розповсюдженню захворювань в організованих колективах та  розподілу школярів на групи для занять на уроках фізичної культури.

Школою приділяється значна увага  питанням охорони життя і здоров’я дітей. Всі навчальні кабінети школи з підвищенню небезпекою травмування учнів мають акти-дозволи на їх використання, які підписані відповідальними працівниками відповідних районних служб та затверджені інструкції з охорони праці. У школі дотримано температурний та питний режими, режим харчування учнів. Проведено заміри електричного опору та заземлення шкільної електромережі. Розклад навчальних занять, факультативів, роботи гуртків, роботи ГПД, розклад дзвінків погоджено з Куп’янською райСЕС. Постійно проводяться профілактичні протиепідемічні заходи та просвітницька робота з учнями.

Робота школи з питань попередження дитячого травматизму у 2014/2015 н. р. здійснювалась на основі «Комплексного плану роботи закладів освіти Куп’янського району з питання попередження дитячого травматизму». З метою забезпечення ефективної роботи педагогічного колективу з цього питання директором школи тричі на рік видаються накази по запобіганню випадків дитячого травматизму (1 установчий та 2 аналітичні). Питання знаходиться на постійному контролі адміністрації школи і заслуховується на педагогічних радах, нарадах при директорові та батьківських зборах. Протягом навчального року проведено ряд заходів з питань запобігання травматизму учнів, організовано проведення бесід, конкурсів, зустрічей, вікторин і виставок. Учні школи щорічно відвідують районну пожежну виставку та зустрічаються з працівниками районного виїзного лекторію. Ведеться відповідна документація з цього питання, але ще трапляються випадки травмування учнів. У школі не зареєстровано  випадків травмування учнів під час навчально-виховного процесу та травм побутового характеру.

Щорічно у квітні лікарями Куп’янської поліклініки у школі проводиться поглиблений медичний огляд учнів. Результати огляду заносяться до шкільного банку даних стану здоров’я учнів. На всіх учнів заведені особові медичні картки, класними керівниками ведуться листи здоров’я учнів класу, до яких заносяться призначення та рекомендації лікарів  для виконання їх вчителями. Директором школи видаються накази щодо занесення учнів до певних медичних груп для занять фізкультурою. Власної медсестри у школі непередбачено штатним розписом, поточне медичне обслуговування учнів здійснюється медсестрою Нечволодівської амбулаторії сімейного лікаря. Щомісячно проводяться огляди учнів на захворювання на педикульоз і коросту, також систематично проводяться бесіди з профілактики поширення захворюваності дітей. Порівняно з 2013/2014 н. р. зменшилась на 2 учня  кількість дітей, що перебувають на “Д” обліку. Також зменшилось на 2 чоловіка число учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи з фізкультури:

Проводиться робота по соціальному захисту учнів та робота з учнями пільгового контингенту. У школі створено банк даних таких дітей:

Ступінь

Класів

Кількість учнів

І

4

21

ІІ

1

13

ІІІ

1

9

Всього

6

43

 

 

№№

з/п

Соціальна категорія

Кількість учнів

1

Дітей – сиріт

-

2

Дітей, які позбавлені батьківської опіки

-

3

Дітей-напівсиріт

1

4

Дітей – інвалідів

2

5

Дітей, які навчаються за індивідуальною програмою

-

6

Дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС

-

7

Багатодітні сім’ї

5

8

Дітей з багатодітних сімей

11

9

Малозабезпечені сім’ї

3

10

Дітей з малозабезпечених сімей

6

11

Сім’ї, які опинилися в скрутних життєвих обставинах

-

12

Дітей з сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах

-

13

Дітей, що стоять на обліку в кримінальній міліції

-

14

Дітей, що стоять на внутрішкільному обліку

-

15

Обдарованих дітей

4

16

Сімей, в яких батьки - інваліди

-

17

Дітей, що мають батьків-інвалідів

-

18

Дітей матерів-одиначок

7

19

Дітей військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків

-

20

Неповних сімей

5

21

Дітей з неповних сімей

6

22

Дітей з девіантною поведінкою

-

23

Дітей, що знаходяться на «Д» обліку

14

 

Двічі на рік затвердженою наказом директора школи комісією разом з депутатами сільської ради проводиться обстеження умов проживання дітей пільгового контингенту, складаються відповідні акти обстежень.

У 2014/2015 н. р. 12 учнів школи потребували підвезення до школи. Підвіз учнів здійснювався шкільним автобусом.

Оздоровлення учнів

З кожним роком зростає популярність оздоровлення дітей у пришкільних оздоровчих закладах відпочинку, які створюється на базі загальноосвітнього навчального закладу. Нажаль в 2014/2015 навчальному році через брак коштів в Нечволодівському НВК не працював оздоровчий заклад відпочинку.

Влітку 2015 року оздоровлено за рахунок бюджетних коштів - 9 учнів Нечволодівського НВК у різних дитячих оздоровчих закладах Харківської та Запорізької області. Діти оздоровлювалися також за рахунок батьківських коштів – 15 дітей (30 тисяч гривень)

 

Аналіз роботи ради у справах дітей

Робота ради була направлена на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Програми правової освіти населення Харківської області на 2014/2015 р.р., Програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності.

         Об’єктом ради була діяльність, спрямована на попередження і подолання негативних проявів, створення умов для формування позитивних якостей у поведінці дітей та учнівської молоді.

         Було проведено 4 засідання згідно плану роботи. На засіданнях розглядалися питання щодо проведення рейду «Урок», виконання Програми правової освіти населення Харківської області, Програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, застосування засобів правового впливу на батьків, які не займаються вихованням дітей, результати проведення шкільного рейду «Урок», вивчення умов навчання та виховання дітей з девіантною поведінкою, організація літнього відпочинку учнів. На засідання ради запрошувався дільничний інспектор Ольшанський С.С., класні керівники 5, 10 класів Дяченко О.І., Дяченко М.О..

Складено план спільних дій з Нечволодівською сільською радою щодо запобігання злочинним проявам в учнівському середовищі. Його виконання постійно контролювалося членами ради у справах дітей.

         Протягом року на внутрішкільному обліку не перебував жоден учень.

         Члени ради брали участь у підготовці і проведенні тижнів і місячника правового виховання та правової освіти населення, поновлення інформації в куточку правової освіти, проведенні акції «Урок», роботі зі слабко встигаючими учнями. До профілактичної роботи залучався Нечволодівський сільський голова Л.І.Козир.

Завдання ради у справах дітей на 2015-2016 р.р.:

·        Координація діяльності усіх шкільних ланок у справі профілактики правопорушень;

·        Залучення фахівців до роботи з учнями;

·        Сприяння правовій освіті учнівської молоді;

·        Попередження дитячої безпритульності та бездоглядності.

 

Профорієнтаційна робота

Провідним завданням загальноосвітньої школи є підготовка учнів до самостійного життя, що пов'язане з вихованням у них високого рівня життєвої компетентності, працелюбства та правильного самовизначення у подальшому житті.

Класні керівники проводять достатню профорієнтаційну роботу з учнями. Учителі усвідомлюють важливість проблеми профорієнтаційної освіти молоді, але профорієнтаційною роботою в основному займаються у випускних класах (9, 11 кл). З метою профорієнтації учнів, були організовані зустрічі старшокласників із представниками аграрного ліцею м. Куп’янська та сел.. Шевченкова, Куп’янського медичного коледжу, вищого професійно технічного училища сел..Ківшарівка та ін..

На жаль, у школі відсутній психолог який кваліфіковано надав би допомогу учням 9, 11 класів у виборі майбутньої професії: провів анкетування та діагностику з метою вивчення їх професійних нахилів.

У школі зібрано матеріал з профорієнтації, але він потребує доопрацювання. Необхідно також поновити стенд з профорієнтації.

 

Робота бібліотеки

            Щорічно проводиться робота по поповненню шкільної бібліотеки підручниками, літературою та періодичною пресою. У 2014/2015 н. р. шкільна бібліотека одержувала 7 примірників періодичних видань. Поповнення бібліотеки підручниками, навчальною, методичною та частково художньою літературою здійснюється від Харківського бібліотечного колектора через відділ освіти. Також художня література та періодична преса надходять за рахунок позабюджетних коштів. У 2014/2015 н. р. за рахунок батьків учнів та спонсорів шкільна бібліотека була поповнена 30 примірниками художньої та методичної літератури.

В цілому по школі учні забезпечені підручниками на 90 %,  в тому числі учні 1-4 класів забезпечені підручниками повністю.

У минулому навчальному році в навчальному процесі школи використовувались рекомендовані МОН України комп’ютерні навчальні програми з алгебри, геометрії, хімії, фізики, географії, біології та історії України.

Фінансово-господарська діяльність

Протягом навчального року в школі вирішено ряд господарських проблем. Проведено поточний ремонт шкільних приміщень, заміну вікон на теплозберігаючі вікна у навчальних кабінетах з української мови, хімії, фізики, лабораторіях, бібліотеці, 1-му та 2,3-му класах замінено світильники і проведено часткову реконструкцію у шкільній їдальні, відремонтовано і заповнено водою пожежну водойму, здійснено косметичний  ремонт покрівлі школи над спортивною залою. На підготовку школи до нового навчального року залучено 10550 гривень позабюджетних коштів, в тому числі придбано для потреб школи господарських товарів на суму 19850 гривень, канцелярських товарів – 1000 грн. Вирішено питання по забезпеченню шкільної їдальні продуктами харчування. Ведеться постійна робота по залученню школою позабюджетних коштів. План залучення коштів на 2013/2014 н.р. виконано школою повністю. Слід відзначити, що велика допомога у вирішенні окремих господарських питань надавалася з боку ФГ «Золотий тілець». Також допомогу школі надавали  окремі приватні підприємці та  батьки учнів.

         Через відсутність коштів недостатньо поповнюється матеріально-технічна та навчальна база школи, особливо гостро відчувається нестача учнівських меблів, методичної літератури, наочних посібників. Також необхідний новий комп’ютерний клас.

Охорона праці в школі

           У школі приділяється належна увага питанням охорони праці та техніки безпеки. Щорічно затверджуються і виконуються правила внутрішкільного трудового розпорядку, посадові обов’язки і посадові інструкції працівників школи, план евакуації. Проводиться перевірка знань працівників з охорони праці і техніки безпеки, випробовування спортивних снарядів, інвентарю та обладнання, заміри електричного опору і заземлення, перевірка стану східців, стелі, підлоги і вентиляційних каналів, стан системи опалення.

У школі є призначені наказами директора відповідальні за стан охорони праці, стан пожежної безпеки, енергозбереження та теплового господарства. Питання знаходиться на постійному контролі адміністрації школи, заслуховується на нарадах за участю директора. Директором школи видаються відповідні накази. Випадків виробничого травмування працівників школи у 2014/2015 н. р. не було.

Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу

У навчальному закладі наявна вся будівельна документація. Будівельних чи монтажних робіт, які не передбачені технічною документацією, немає.

Система пожежегасіння знаходиться в задовільному стані і є працездатною, засоби пожежегасіння є у повному комплекті, кількість вогнегасників відповідає нормі. Стан електрощитових  є задовільним, у них проведено ревізію контактних з’єднань електричних груп, а також опосвідчення силового обладнання. Стан електрообладнання, розташованого у середині і зовні приміщень і будівлі, є задовільним. Наказом по школі за безпечне використання електрообладнання призначено відповідальним заступника директора з навчально-виховної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

Завдання педагогічного колективу щодо розвитку

Нечволодівського навчально-виховного комплексу

Куп’янської районної ради Харківської області

на 2015/2016 навчальний рік

Згідно з Конституцією України, Законом «Про освіту», становлення системи національної освіти, з метою набуття випускниками високого соціального статусу, можливості для випускників зробити успішну кар’єру, бути конкурентноспроможними на ринку праці, колектив НВК продовжує в 2015/2016 навчальному році працювати над науково-методичною проблемою: «Підвищення якості освіти, оновлення змісту і форми організації навчально-виховного процесу через удосконалення творчої співпраці вчителів і учнів».

Продовжується робота щодо реалізації державних програм, спрямованих на інформатизацію та комп’ютеризацію НВК, упровадження інформаційних та комунікаційних технологій в освіті, забезпечення НВК сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін; державних цільових програм роботи з обдарованою молоддю, обласної Програми розвитку освіти на 2014 – 2018 роки, районної Програми «Обдарована молодь».

Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а здатності самостійно їх застосовувати в нестандартних,  постійно змінюваних життєвих ситуаціях, перехід від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян. З огляду на визначені пріоритети найважливішим для НВК є виховання людини інноваційного типу мислення та культури, проектування акмеологічного освітнього простору з урахуванням інноваційного розвитку освіти, запитів особистості і суспільства. У відповідності до Державних документів про освіту, Статуту Нечволодівського НВК означені головні завдання на 2015/2016 навчальний рік.

1. Основні шляхи поліпшення якості змісту освіти:

-       формування освітнього середовища для розвитку, соціалізації та подальшого професійного самовизначення учнів навчально-виховного комплексу;

-       підвищення якості освіти шляхом упровадження в навчально-виховний процес інноваційних інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій;

-       удосконалення системи виявлення та підтримки обдарованих і здібних дітей;

-       модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази навчального закладу;

-       створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління навчально-виховного комплексу та моніторингу якості освіти.

2. Удосконалення навчально-виховного процесу:

-          посилення національно-патріотичний характеру навчання та виховання;

-         створення умов для оптимального вибору учнем майбутнього спрямування профільного навчання;

-         дотримання наступності й перспективності у навчанні;

-         створення знаннєвої й функціональної бази для формування професійної компетентності та її складових;

-         забезпечення повної реалізації варіативної складової навчального плану відповідно до потреб і інтересів учнів;

-         врахування потреби та перспектив національного та регіонального ринків праці;

-         посилення мовної, інформаційної, екологічної,  економічної та правничої підготовки учнів;

-         забезпечення системного підвищення якості освіти на  інноваційній основі;

-         подальше удосконалення підготовки випускників до процедури зовнішнього незалежного оцінювання.

3. Забезпечення рівня професійної компетентності педагогів, адекватного меті діяльності навчально-виховного комплексу:

-         розвиток професійно-ціннісних і особистісно-моральних якостей членів педколективу через всебічне підвищення кваліфікації та вдосконалення педмайстерності;

-         підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних  технологій;

-         створення умов для диференціації навчання,  забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траекторії учнів відповідно до їх  особистісних потреб, інтересів та здібностей;

-         створення банку психодіагностичних методик вивчення особистості учня, вчителя.

4. Створення системи взаємодії навчально-виховного комплексу із соціальним середовищем:

-         упровадження нових форм партнерства з батьками і територіальною громадою як освітнього засобу у профорієнтаційній роботі;

-         формування суспільно визнаних цивілізаційних цінностей;  вміння, знання, які стосуються  як учня, так і вчителя;

-         зміцнення віри у власні сили і можливість досягнення успіхів, а також наполегливість у досягненні мети;

-         розвиток моральності, естетичного сприйняття світу;

-         активізація адаптаційного потенціалу особистості в соціальному середовищі і розвиток її індивідуальності.

5. Удосконалення системи управління школою:

-         забезпечення необхідних організаційних, науково-методичних, морально-психологічних, матеріально-технічних, інформаційних умов реалізації накреслених завдань на навчальний рік;

-                   моніторинговий супровід управління навчально-виховним комплексом;

-                   поглиблення елементів позитивного розвитку навчального закладу в освітньому й виховному процесі;

-         розвиток здібностей учнів, процесів самопізнання, самоактуалізації й самореалізації;

-         реалізація системного принципу організації навчально-виховного процесу.

Переглядів: 67
Дата публікації: 08:28 01.09.2015
Директор НВК

Святцева Тетяна Віталіївна

Виховна робота
Інформація для батьків
Інформація для випускників
Пошук
Версія для слабо- зорих